0
42 237 15 11
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet

Strona w przebudowie.

Przepraszamy za niedogodności.

O GPCKiE

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (CKiE) to instytucja, której celem jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby w zakresie kultury, ekologii a także spędzania czasu wolnego. W CKiE odbywają się różnego rodzaju zajęcia i warsztaty artystyczne takie jak: nauka gry na gitarze i keyboardzie, studio piosenki, kącik małego artysty, mix taneczny dla dzieci, j. angielski dla różnych grup wiekowych, aerobic z elementami tańca dla dorosłych, joga, gimnastyka rehabilitacyjna, tai chi oraz wiele innych zajęć i warsztatów. CKiE realizuje projekty ekologiczne we współpracy z Terenowym Oddziałem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Nadleśnictwem Brzeziny i WFOŚiGW w Łodzi a także projekty międzynarodowe w ramach programu Grundtvig i Wolontariatu Europejskiego. Wielokierunkowa działalność CKiE ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców w szczególności mieszkańców Gminy Nowosolna oraz zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury, sztuki i tożsamości europejskiej. Działalność CKiE skupiona jest również na podnoszeniu jakości artystycznej i organizacyjnej imprez kulturalnych. W ramach Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie od 2014r. działają świetlice wiejskie – terenowe placówki kultury w Kalonce i Byszewach, w których  realizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w godzinach popołudniowych.

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (CKiE) jest samorządową instytucją kultury  utworzoną przez Radę Gminy Nowosolna uchwałą nr XLVI/256/10 z dnia 6 lipca 2010 r., której siedzibą jest nowy obiekt, położony w Plichtowie nr 21, wybudowany przez Gminę Nowosolna przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - Oś Priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna - Działanie V.4 Infrastruktura Kultury (całkowita wartość robót wg umowy o dofinansowanie: 1.282.296,78 zł., dofinansowanie:  571.034,22 zł.),   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Funduszu Rozwoju „Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego” ( całkowita wartość wg umowy o dofinansowanie: 697.241,55 zł., dofinansowanie: 282.840,00 zł.),  oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wartość robót: 285.324,29 zł., dofinansowanie: 199.698,46 zł.).

CKiE powstało w celu przywrócenia aktualności dawnym ideom lokalnych tradycji, pielęgnacji kultury, dziedzictwa narodowego oraz środowiska naturalnego. Miejsce w którym powstało
jest szczególne, ponieważ  od zawsze stanowiło kolebkę miejscowej kultury.
Od roku 1945 do 1974 istniała tu szkoła podstawowa, która była miejscem nie tylko edukacji ale także rodzinnych spotkań. Po likwidacji szkoły od 1974 roku w budynku swoją działalność prowadziły młodzieżowe organizacje: Ludowy Zespół Sportowy Byszewy, Związek Młodzieży Wiejskiej, Klub Młodego Rolnika, młodzieżowy klub „TRATWA” a także Koła Gospodyń Wiejskich w Plichtowie i Byszewach. Gminny Ośrodek Kultury  wraz z Zespołem śpiewaczym Byszewianie organizował tam okolicznościowe uroczystości. Budynek przez wiele lat pełnił także rolę świetlicy wiejskiej, gdzie mieszkańcy okolicznych sołectw spotykali się na zebraniach.
Po wyłączeniu w 29 stycznia 2007 r. budynku z użytkowania z powodu złego stanu technicznego trwał okres oczekiwania na nowy obiekt.
29 maja 2009 roku został wmurowany akt erekcyjny pod budowę Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (wówczas: Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii - GPCKiE). W związku z trwającymi pracami budowlanymi, znajdujący się przy drodze powiatowej budynek starej szkoły został wyburzony 10 września 2009 r.,  a 10 listopada 2010 r. nowy obiekt uroczyście został otwarty i oddany do użytkowania mieszkańcom gminy.
Od tej chwili CKiE skupia całokształt działalności kulturalnej Gminy Nowosolna. Działalność CKiE ma również na celu integrację i aktywizację mieszkańców. W ostatnich latach gminę Nowosolna zamieszkało wielu nowych mieszkańców, którzy przychodząc na zajęcia i organizowane w Centrum imprezy, mają możliwość wzajemnego poznania się i miłego spędzenia czasu.
Odbywają się tu cykliczne zajęcia dla dzieci i dorosłych takie jak: nauka gry na gitarze i keyboardzie, studio piosenki, kącik małego artysty, mix taneczny dla dzieci, j. angielski dla różnych grup wiekowych, aerobic z elementami tańca dla dorosłych, joga, gimnastyka rehabilitacyjna, tai chi, próby zespołu śpiewaczego Byszewianie, spotkania zespołów śpiewaczych i kół gospodyń wiejskich oraz tenis stołowy. Ponadto organizowane są okolicznościowe uroczystości, koncerty, warsztaty kulinarne, konkursy, wystawy, konferencje. W sezonie zimowym dla dzieci organizowane są specjalne zajęcia w ramach ferii zimowch, a w czasie wakacji powstaje specjalny plan dla najmłodszych uczestników uwzględniający aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego.

Cyklicznie odbywają się imprezy plenerowe: "Święto Gminy Nowosolna", "Noc Kupały - Sobótki", "Święto Pszczoły" czy też "Dożynki Gminne".

CKiE było także miejscem realizacji projektu „Młodzi ludzie w działaniu” („Young people in action”) skierowanym do młodzieży w wieku 18-30 lat, w ramach programu  GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme –LLP) 2007-2013. W lipcu 2012 roku w gminie Nowosolna odbyła się wizyta partnerska w ramach programu Grundtvig, podczas której delegacje z Cypru, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Łotwy mogły również zapoznać się z życiem i działalnością kulturalną w gminie.

W kolejnym projekcie tym razem pod nazwą: „Starsi i młodsi ludzie żyją i pracują razem” również w ramach programu Grundtvig w CKiE w Plichtowie prowadzone były działania łączące starsze i młodsze pokolenia. W projekcie wzięło udział 5 krajów: Polska, Cypr, Estonia, Włochy i Rumunia.

W trakcie realizacji projektu pierwszego projektu w ramach programu Grundtvig, Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie nawiązało współpracę z Fundacją Zamolxes  (Campina – Rumunia).

Od 2013r. zostały zrealizowane w sumie 4 projekty polegające na goszczeniu wolontariuszy z innych krajów: "Echa Europy" (gdzie gościliśmy wolontariusza z Rumunii), "Kreatywność kluczem do sukcesu" (z udziałem 2 wolontariuszy z Hiszpanii), "Bądź otwarty - zmieniaj świat" (goszcząc również 2 wolontariuszy z Hiszpanii) oraz "Odkryj swoją okolicę - odkryj siebie" (gdzie gościliśmy 2 wolontariuszy z Portugalii), a wszystko dzięki udziałowi w programach "Młodzież w działaniu" oraz "Erasmus+".

W 2012r. CKiE w Plichtowie przy współpracy z Oddziałem terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,  Nadleśnictwem Brzeziny, Leśnictwem Miejskim – Łódź oraz Ośrodkiem Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi przystąpiło do realizacji zadania p.n. „Poznaj pielęgnuj naturę wokół siebie” Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu gminy Nowosolna w roku szkolnym 2012/2013.
Zadanie to na podstawie zawartej umowy  nr 654/EE/D/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania wynosi 42.738,00 zł w tym dotacja z WFOŚi GW wynosi 38.038,00 zł (89%). Termin zakończenia realizacji projektu został ustalony na dzień 30 czerwca 2013 r. Warsztaty prowadzone były przez osoby do tego celu przeszkolone, specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (pracownicy Oddziału terenowego PKWŁ, pracownicy Nadleśnictwa Brzeziny, Leśnictwa Miejskiego- Łódź i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi).

Centrum Kultury i Ekologii jest również organizatorem wyjazdów studyjnych dla mieszkańców gminy w ramach działań związanych z turystyką kulturową. Współpracuje na podstawie podpisanych porozumień z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, Nadleśnictwem Brzeziny oraz Lokalną Grupą Działania STER w zakresie edukacji przyrodniczej, kulturalnej, promocji obszaru, ochrony przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.

Dobry duch tego magicznego miejsca na dobre zagościł w murach CKiE.  Daje natchnienie do działania, motywuje do rozwoju i integruje. Chcących poznać nas bliżej zapraszamy do odwiedzenia naszej na bieżąco aktualizowanej strony internetowej www.ckie.pl, stron na facebooku: Kultura Plichtowska oraz Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie!


Historia miejsca

w którym obecnie znajduje się Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie:

 • W  latach 1945-1974 SZKOŁA PODSTAWOWA
 • W latach 1974-2007 W BUDYNKU PO SZKOLE MIEŚCIŁ SIĘ LOKAL DZIAŁALNOŚCI:
  - KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH BYSZEW I PLICHTOWA
  - ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH: LUDOWEGO ZESPOŁU SPORTOWEGO BYSZEWY, ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ, KLUBU MŁODEGO ROLNIKA, KLUBU MŁODZIEŻOWEGO „TRATWA”, ZESPOŁU „BYSZEWIANIE”, LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO BYSZEWY I ŚWIETLICA WIEJSKA.
  - W BUDYNKU ODBYWAŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY.
 • 29.01.2007r. - BUDYNEK WYŁĄCZONY Z UŻYTKOWANIA Z POWODU ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO
 • OD 2007 - OKRES OCZEKIWANIA NA POWSTANIE BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII
 • 29.05.2009r.  WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ GMINNO PARKOWEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE
 • 10.11.2010r.. UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA I ODDANIA DO UŻYTKU MIESZKAŃCOM GMINY NOWOSOLNA  BUDYNKU GMINNO PARKOWEGO CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE.