0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet

Klauzula dostępności

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych https://ckie.pl oraz https://bip.ckie.pl/

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Tomasz Łuczak.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 519 150 012 lub 42 237 15 11
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu
Budynek znajduje się w Plichtowie, nr domu 21
Dojście piesze jest od ulicy: Byszewskiej
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok 300 m  (autobus 91 C)
Wejście do budynku
Przed budynkiem oraz za budynkiem są parkingi. Wejście do budynku jest oznakowane i wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Od tyłu dostępne jest drugie wejście. Zarówno wejście z przodu jak i z tyłu ma szerokość przejścia powyżej 90 cm, do drzwi prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnościami).
W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich oraz pętli indukcyjnych
W lokalu nie ma wind.
W budynku nie ma WC dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Budynek został zbudowany w 2010 r., posiada bariery architektoniczne.


Aplikacje mobilne

Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie nie posiada aplikacji mobilnych.