0
+48 519150012
Plichtów 21
gm. Nowosolna
Kup karnet

Projekty

01/09/2010

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012

"MŁODZI LUDZIE W DZIAŁANIU"
"Young people in action"

Podsumowanie projektu

Gmina Nowosolna kończy  realizację Projektu w ramach Programu GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007 - 2013 w działaniu: Projekty i warsztaty Grundtviga , akcja : Projekty Partnerskie Grundtviga nr ref. wniosku: 2010-1-CY1-GRU06-00937 5 pt. „Young people in action” („Młodzi ludzie w działaniu”). Instytucją wdrażającą projekt jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie  się przez całe życie” – Grundtvig. Gminie Nowosolna na realizację projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 25000,00 Euro. W projekcie wzięło udział 6 państw europejskich: Cypr – koordynator projektu, oraz Bułgaria, Litwa, Łotwa, Polska i Rumunia jako partnerzy projektu. Głównym celem projektu było zbliżenie gmin i Rad Gmin z różnych europejskich krajów i wymiana pomysłów, doświadczeń i wiedzy dla dobra młodych osób w wieku 18-30 lat zamieszkujących teren gminy, wymiana wiedzy
o kulturze i wymiana doświadczeń.
Wszystkie działania projektu, wszystkie wizyty, wszystkie produkty pomagały uczestnikom w poszerzaniu wiedzy o krajach uczestniczących.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Sześć partnerskich instytucji przygotowało wspólny kwestionariusz w celu zbadania potrzeb i oczekiwań młodych ludzi dotyczących spędzania czasu wolnego. Cypr przeanalizował rezultaty . Wyniki ankiet przedstawione były podczas seminarium "Jak młodzi ludzie spędzają wolny czas".
2. Odbyły się seminaria :
-  Seminarium "Jak młodzi ludzie spędzają wolny czas". Prezentacja dotychczasowych działań projektu, wyników ankiety przeprowadzonej na temat potrzeb młodzieży, dyskusja z uczestnikami;
- Seminarium "Młodzi ludzie i komunikowanie się". Spotkanie z panią psycholog na temat komunikowania się i relacji w grupie, połączone z dyskusją uczestników.
3. W trakcie trwania projektu organizowane były  regularne spotkania dla uczestników projektu:
- po powrocie z wizyt (wyjeżdżający dzieli się zdobytą wiedzą i wrażeniami),
- okolicznościowe  (z okazji Świąt i Nowego Roku,  Katarzynki, Andrzejki)
4. Udział młodzieży w wydarzeniach o zasięgu gminnym:  Sobótki 2011 - Sobótkowy Dzień Sportu, Majówka Samorządowa – występy wokalne młodzieży , Dożynki Gminne – występy wokalne i taneczne, Koncert Kolęd i Pastorałek – przygotowanie program artystycznego.
5. Udział młodzieży w imprezach  o szerszym zasięgu : Festiwal "GENERACJE-Łódź Czterech Kultur", udział w warsztatach tanecznych (tradycyjne tańce polskie) na zaproszenie łódzkich szkół realizujących podobne międzynarodowe programy partnerskie.
6. Powstały koła zainteresowań dla młodzieży: dziennikarskie, ekologiczne, sportowe, muzyczne. Młodzież wymieniała się doświadczeniem, integrowała pracując nad przygotowaniem produktów projektu.
7. Cypr przygotował wspólną stronę internetową  i młodzi ludzie oraz koordynatorzy sześciu partnerskich gmin umieszczali informacje a swoich krajach i swoich działaniach.

W ramach projektu powstały następujące produkty projektu:

1. Przygotowanie prac plastycznych  i przekazanie ich partnerowi bułgarskiemu w celu opracowania wspólnej książki.  Bułgaria opublikowała wspólną książkę z rysunkami młodych osób z sześciu partnerskich gmin.
2. Przygotowanie filmu DVD z tradycyjnym tańcami i przekazanie go do partnera łotewskiego do wspólnego filmu. Młodzi ludzie z sześciu partnerskich gmin wysłali na Łotwę swoje tradycyjne tańce a Łotwa nagrała  wspólne DVD z tańcami.
3. Przygotowanie i nagranie 2 piosenek CD i przekazanie ich do rumuńskiego partnera do wspólnej płyty CD. Rumunia wyprodukowała wspólną płytę CD z muzyką i piosenkami skomponowanymi przez młodych ludzi z sześciu gmin partnerskich.  (przesłuchaj  Common Songs... )
4. Przygotowanie filmu DVD z dwoma tradycyjnymi baśniami i legendami i przekazanie go do partnera łotewskiego do wspólnego filmu. Młodzi ludzie z sześciu partnerskich gmin przygotowali płytę DVD z tradycyjnymi, lokalnymi mitami i Litwa przygotowała wspólne DVD.
5. Przygotowanie 2 esejów na temat spraw lokalnych. Partnerzy przekazali swoje eseje. Polska przygotowała wspólną książkę z esejami napisanymi przez młodych ludzi z sześciu gmin partnerskich.
6. Zbieranie materiałów i realizacja filmu dokumentującego wizyty partnerskie- film został zaprezentowany podczas spotkania w Polsce.

Produkty, które powstały w projekcie mogą zostać użyte przez nauczycieli gmin szkół np.  na zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach pozalekcyjnych (językowych, muzyki, historii) dotyczących podobieństw i różnic kulturowych. Powstałe CD, DVD oraz książki stanowią bardzo przydatny materiał dydaktyczny nie tylko dla uczniów szkoły podstawowej, ale także gimnazjum. Produkty mogą być także prezentowane w GPCKiE
w Plichtowie.

W ramach projektu odbyły się wizyty partnerskie :

Wizyta partnerska na Cyprze – gmina Pyrgos w terminie od 30-09-2010r. do 04-10-2010r.

Wizyta partnerska na Litwie  – gmina Plunge w terminie od 28-04-2011r. do 02-05-2011r.

Wizyta partnerska w Bułgarii  – gmina Kresna w terminie od 07-07-2011r. do 11-07-2011r.

Wizyta partnerska w Rumunii  – gmina Campina w terminie od 29-09-2011r. do 03-10-2011r.

Wizyta partnerska na Łotwie  – gmina Tukums w terminie od 18-04-2012r. do 22-04-2012r.

Wizyta partnerska w Polsce  – gmina Nowosolna w terminie od 18-07-2012r. do 22-07-2012r.


Celem wyjazdów było spotkanie polskich słuchaczy i pracowników  ze słuchaczami i pracownikami pięciu gmin partnerskich (a także z mieszkańcami poszczególnych gmin). Spotykaliśmy się, aby wymienić informacje o kulturze, tradycji, historii naszych krajów, regionów i gmin, poszerzyć wiedzę o działalności organów gmin, metodach i organizacji pracy, możliwościach pozyskiwania środków unijnych oraz poznać, co nas łączy a co dzieli (różnice i podobieństwa). Słuchacze każdej gminy przedstawiali prezentacje multimedialne o swoich krajach, regionie - kulturze i tradycjach, uczestnicy wymienili materiały informacyjne  (broszury, ulotki, zdjęcia), odwiedzali urzędy gmin oraz uczestniczyli w imprezach dla lokalnych społeczności. W ramach promocji regionu poznawaliśmy miejsca związane z historią i kulturą każdego państwa. Wizyty poszerzyły wiedzę słuchaczy i pracowników o krajach Unii Europejskiej i umożliwiły doskonalenie umiejętności językowych, zmotywowały  ich także do doskonalenia tych umiejętności już po powrocie do kraju.  Nawiązały się znajomości i przyjaźnie, które kontynuowane są poprzez e-maile, komunikatory, telefony i portale społecznościowe. Po każdej wizycie odbywały się spotkania dla pozostałych słuchaczy i pracowników, na których uczestnicy wizyt dzielili się  zdobytą wiedzą i swoimi wrażeniami.

Projekt „Young people in action” zintegrował blisko młode osoby z sześciu gmin partnerskich. Młodzi ludzie zdobyli wiedzę o innych krajach, ponad sto osób podróżowało za granicę i zdobyło wiedzę o innych krajach. Podczas wizyt partnerskich młodzi ludzie posługiwali się różnorodnymi formami artystycznego wyrazu - komunikowali się za pomocą języka sztuki: rysunki, piosenki, co przyczyniło się do wymiany kulturowej i poszerzenia wiedzy. Rozwinął współpracę pomiędzy gminami partnerskimi  i pomiędzy młodymi ludźmi, rozwinął umiejętności językowe, współpracę pomiędzy uczestniczącymi gminami i kołami młodzieży, zachęcił młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami z sześciu gmin partnerskich, aby uczestniczyli aktywnie we wspólnym europejskim działaniu. Sprawił, że ludzie z sześciu gmin partenrskich są chętni do podróżowania za granicę i poznawania innych kultur.
Projekt również zachęcił niektóre osoby (mieszkańców i pracowników gminy) do doskonalenia (lub rozpoczęcia) nauki języka angielskiego. Działania realizowane podczas projektu podniosły w sposób znaczący umiejętności językowe oraz umiejętności dotyczące technologii informacyjnych. Uczestnicy musieli komunikować się w języku angielskim oraz rosyjskim podczas wizyt zagranicznych oraz podczas wizyty w Polsce. Ich umiejętności z pisania, czytania, mówienia i słuchania w języku angielskim udoskonaliły się (głównie osób, które brały  udział w wizytach).
Projekt był bardzo ważny dla społeczności lokalnej. Zaangażowanie w realizację projeku przyczyniło się do większej integracji pomiędzy mieszkańcami i młodzieżą. Mieszkańcy mieli możliwość poszerzenia wiedzy o innych krajach, uczestniczyli w spotkaniach w Urzędzie Gminy oraz w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (GPCKiE), oglądali  prezentacje krajów partnerskich podczas wizyt w Polsce, spotykali młodych ludzi i pracowników z europejskich gmin  i niektórzy z nich nawiązali kontakt i utrzymują go do chwili obecnej (poprze e-maile, komunikatory, rozmowy telefoniczne).  Uczestnicy pracując w zespole nad zadaniami projektu mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności społecznych.
Realizując projekt uczestnicy współpracowali z wieloma lokalnymi organizacjami, podmiotami i przedsiębiorstwami (m.in. ze Szkołą Podstawową im. Wł. Jagiełły, w Starych Skoszewach, z  Parafiami w Starych Skoszewach i w Kalonce, ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju gminy Nowosolna, z Gminną Radą Kół Gospodyń Wiejskich, z zespołem ludowym Byszewianie oraz UKS Lipiniacy). Podczas wizyt w Polsce przedstawiciele tych organizacji uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie Gminy i GPCKiE w Plichtowie oraz  angażowali się w pomoc przy realizacji, m.in. regionalny zespół ludowy Byszewianie mógł zaprezentować swój dorobek artystyczny.
Informacje o projekcie były regularnie publikowane w lokalnej gazecie "Na wzniesieniach" oraz w Monitorze Samorządowym. Strony internetowe  GPCKiE oraz Urzędu Gminy Nowosolna były miejscem, gdzie prezentowaliśmy informacje o projekcie, o działaniach, o produktach, o wizytach. Na spotkanie partnerów w Polsce zaprosiliśmy TVP Łódź i nasz projekt został zaprezentowany w programie Łódzkie Wiadomości Dnia.
Osoby odwiedzające GPCKiE mogły zapoznać się z informacjami o projekcie i obejrzeć wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczestników projektu.  Podczas posiedzeń Rady Gminy informowano obecnych o realizacji projektu.  Wszystkie produkty przygotowane przez wszystkich partnerów są dostępne w siedzibie GPCKiE w Plichtowie i każdy może się z nimi zapoznać. Opracowaliśmy także film dokumentujący wizyty oraz prezentacje multimedialne o gminie i naszym projekcie. Podczas spotkania partnerów projektu Comenius (realizowanego w SP w Starych Skoszewach od 2012) zaplanowano warsztaty z udziałem uczeszestników projektu Grundtvig.                         
Na zakończenie podsumowującej projekt  wizyty  partnerskiej  w Polsce (galeria zdjęć) odbyła się uroczysta pożegnalna kolacja, w czasie której wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki i certyfikaty potwierdzające ich udział w wizycie partnerskiej. Oprócz oficjalnych podziękowań i przemówień podsumowujących 2 lata pracy nad projektem, w czasie kolacji miało miejsce podpisanie listów intencyjnych.  Dwuletnia współpraca pomiędzy gminami układała się bardzo dobrze i zachęciła Pana Wójta do wystosowania listów intencyjnych z propozycją nawiązania partnerstwa.  Obecnie Gmina Nowosolna dąży do  podpisania umów partnerskich pomiędzy gminą Nowosolna oraz gminami: Pyrgos, Campina i Kresna , natomiast  Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie nawiązało współpracę z Fundacją Zamolxes  (Campina – Rumunia) oraz uzyskało status Organizacji Goszczacej, Koordynującej Wolontariatu Europejskiego - akredytacja listu intencyjnego pod numerem 2012-PL-134 w bazie organizacji EVS.

Wstecz